Dr Nadeem Akram Dr Nadeem Akram GP Partner Dr Premala Palan Dr Premala Palan Salaried GP Dr Ranjeeta Gurung Dr Ranjeeta Gurung Salaried GP Dr Carlos Da Vinha Afonso Novo Dr Carlos Da Vinha Afonso Novo Salaried GP Dr Keren-Maryse De Four Dr Keren-Maryse De Four Salaried GP